Veelgestelde vragen

Belastingaangifte

Als u ermee akkoord gaat dat wij de kopie aanslagen ontvangen, dan hoeft u de brief niet aan ons of aan de belastingdienst door te sturen.

Wij vragen bij de belastingdienst elektronische kopie aanslagen voor u aan. Als u toestemming heeft gegeven aan de belastingdienst (dit doet u door geen actie te ondernemen na ontvangst van de machtigingen) dan ontvangen wij kopieën van de door de belastingdienst opgelegde aanslagen inkomstenbelasting en premie zorgverzekeringswet. Wij controleren deze echter niet, dus als u een aanslag wilt laten controleren dan moet u ons dat laten weten.

U bent verplicht uw administratie 7 jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken dient u 10 jaar te bewaren.
De administratie bestaat uit alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of op een digitale manier. U bewaart de gegevens uit de administratie in de originele vorm: digitaal of op papier.

Ja, voor alle belastingvragen en –kwesties kunt u bij ons terecht. Wij zijn namelijk ook belastingaccountants en hebben een netwerk van specialisten die wij kunnen inschakelen als het om zeer specialistische kennis gaat. Ook voor belastingadvies bent u dus bij ons aan het juiste adres.

De fiscale verplichtingen verschillen van ondernemer tot ondernemer. Daarom wijzen we hier alleen op de belastingen waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen. Als u winst maakt met een eenmanszaak of salaris ontvangt als directeur van een BV, bent u inkomstenbelasting verschuldigd. Het salaris van een directeur/eigenaar van de BV dient een bepaalde minimumomvang te hebben. Als u personeel heeft, krijgt u te maken met loonheffing. Als u een BV heeft die winst maakt, moet u vennootschapsbelasting betalen over de winst. Verricht u diensten of doet u leveringen, dan krijgt u te maken met BTW. Daarnaast zijn er gemeentelijke belastingen als rioolbelasting en onroerende zaakbelasting en betaalt u houderschapsbelasting voor de bedrijfsauto. Er zijn nog veel meer heffingen, maar het voert te ver deze hier allemaal te vermelden.

De belastingen over de winst van de onderneming worden achteraf definitief vastgesteld en geheven. Als startende ondernemer mag u zich nog niet rijk rekenen met een flink saldo op uw bank- of girorekening. Een groot deel van uw opbrengsten heeft u namelijk nodig als reserve om aan uw belastingverplichtingen te voldoen. Met een goede administratie weet u van tevoren precies welke betalingen u nog moet doen.

Het is nog maar de vraag of de fiscus u als ondernemer beschouwt. En dat kan ook nog eens per belastingsoort verschillen. Voor de inkomstenbelasting bent u ondernemer als u een onderneming drijft, zelfstandig bent en aansprakelijk bent voor alle schulden die de betreffende onderneming maakt. Bovendien moeten uw werkzaamheden een zekere omvang hebben. Voor de btw bent u al ondernemer als u tegen een vergoeding producten en/of diensten levert. Wanneer de inkomstenbelasting u als ondernemer beschouwt, kunt u in aanmerking komen voor bepaalde fiscale mogelijkheden. Een BV valt onder de vennootschapsbelasting en daarmee vallen bepaalde fiscale mogelijkheden af.

Aftrekposten

De afgelopen jaren zijn er diverse mogelijkheden geweest om extra voordeel te behalen. Nu geldt dat  alleen op een elektrische auto of een auto op waterstof nog extra milieu investeringsaftrek mag claimen. Tot € 50.000 (van de aanschafprijs van nieuwe auto) is maximaal 36% extra aftrekpost te krijgen. Let op! Om deze aftrek te krijgen moet u binnen 3 maanden na aangaan van de verplichting een aanvraag indienen bij het RVO (voorheen Agentschap NL).

Ja, de rekening waarvan u betaald hebt is niet relevant. Wel is het belangrijk dat u duidelijk doorgeeft dat deze kosten gemaakt zijn. U kunt er ook voor kiezen om het bedrag alsnog van uw zakelijke rekening over te maken naar uw privé rekening onder vermelding van “terugbetaling privé voorgeschoten kosten voor …………..”

In totaal moet minimaal € 2.300 (bedrag: 2017) worden geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Een bedrijfsmiddel is een aanschaffing ten behoeve van de onderneming die langer meegaat (dus niet voor eenmalig gebruik) en waarvan de kosten hoger zijn dan € 450. Alle investeringen in bedrijfsmiddelen worden opgeteld. Dus als u 5 investeringen doet van € 500 heeft u in totaal € 2.500 geïnvesteerd. Let op: een investering wordt toegerekend aan het jaar waarin u de verplichting aangaat (bijvoorbeeld door het tekenen van een opdrachtbevestiging). Het moment van levering en betaling is alleen in bijzondere uitzonderingen relevant.

Alle kosten welke verband houden met het verkrijgen van het zelfstandige inkomen zijn in principe fiscaal aftrekbaar. U als ondernemer bepaalt zelf welke kosten u maakt om uw inkomen te verwerven.

Kosten voor een feest zijn alleen aftrekbaar als ze het zakelijk belang van uw onderneming dienen. U zult het nodige moeten doen om dat aannemelijk te maken. Als er ook zakelijke gasten aanwezig zijn dan moeten de kosten worden gesplitst en kunnen deels aan de onderneming worden toegerekend (aftrekbaar). Voor het andere deel is sprake van privé kosten die niet aftrekbaar zijn.

Ja, de premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering valt onder de uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Deze is aftrekbaar maar staat op een andere plek in het fiscale rapport (en aangiftebiljet). Als u retourprovisie ontvangt, is deze belast.

Auto

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van een heleboel factoren. Wordt de aangeschafte auto voor tenminste 10% zakelijk gebruikt, dan is het mogelijk de auto zakelijk te rijden. Maar ‘privé rijden’ is dan ook nog steeds een optie. Wanneer de auto voor meer dan 90% zakelijk gebruikt wordt, dan is er geen keuze. De auto moet dan verplicht als praktijkauto worden aangemerkt. Meestal is er een keuze. Andere factoren kunnen zijn: leeftijd van de auto, nieuw, gebruikt, Youngtimer, bijkomende kosten en niet onbelangrijk de hoogte van de ‘bijtelling’.

De belastingdienst heeft hiervoor richtlijnen afgegeven waaraan een dergelijke administratie dient te voldoen. Inmiddels zijn er diverse systemen waarin dit via een App kan worden bijgehouden.

Personeel

Ja dat kan nog steeds. Verschillende regelingen die hiervoor door de Belastingdienst waren opgesteld zijn vervangen door de werkkostenregeling (WKR). De WKR stelt dat de vrije ruimte 1,2% van de totale fiscale loonsom van een organisatie is. Binnen dit bedrag kunnen ondernemers hun medewerkers belonen. Denk bijvoorbeeld aan een abonnement op de sportschool of een kerstpakket. Raadpleeg altijd een accountant of belastingadviseur om de vrije ruimte te bepalen. Het is belangrijk om als werkgever binnen de vrije ruimte te blijven, want wanneer u hierboven toch nog uitgaven doet aan vergoedingen en verstrekkingen betaalt u een eindheffing van 80% aan de Belastingdienst. Voorkom deze onnodige kosten en neem contact met ons op.

Een freelancer is in principe geen werknemer. U spreekt met een freelancer af welke vergoeding hij krijgt voor de werkzaamheden die hij voor uw bedrijf verricht. U hoeft dus geen loonheffing en sociale premies in te houden en af te dragen. Er is immers geen sprake van een dienstverband. Maar als de fiscus of de uitvoeringsinstelling achteraf vaststelt dat er feitelijk wel degelijk sprake is geweest van een dienstverband, dan wordt de vergoeding aan de freelancer als loon beschouwd. U moet dan alsnog premies inhouden en afdragen. U loopt zelfs het risico dat de bedragen worden verhoogd met een boete en rente.

Wanneer u een overeenkomst sluit met een freelancer, is het raadzaam om eerst vast te stellen of uw freelancer toch niet onder de loonheffing valt. Het begrip freelancer zegt op zichzelf namelijk niets over het feit of u al dan niet te maken krijgt met loonheffing en premies van werknemersverzekeringen. Het hangt ervan af of de freelancer de werkzaamheden helemaal zelfstandig of onder (uw) toezicht uitvoert. Soms kunt u er samen met de freelancer voor kiezen om voor de loonheffing de arbeidsverhouding als dienstbetrekking te behandelen. Ook als het gaat om een zelfstandig ondernemer is het mogelijk dat hij voor bepaalde werkzaamheden bij u in dienstbetrekking is. U moet dan loonheffing inhouden en afdragen en eventueel premies werknemersverzekeringen betalen.

Belangrijk: verklaring arbeidsrelatie

De freelancer kan een ‘verklaring arbeidsrelatie’ (VAR) aanvragen bij de Belastingdienst waarin staat hoe zijn inkomsten worden belast. Staat in deze verklaring dat hij winst uit onderneming heeft, resultaat uit overige werkzaamheden geniet of dat zijn inkomsten voor rekening en risico van een vennootschap zijn, dan hoeft u over deze inkomsten geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden. Als er sprake is van het verrichten van werkzaamheden anders dan als ondernemer, dient u de uitbetaalde bedragen te administreren onder toevoeging van het BSN-nummer. Verder moet u een jaaropgave aan de Belastingdienst verstrekken als ‘opgaaf van uitbetaalde bedragen aan derden’. Als er in werkelijkheid toch sprake is van een dienstbetrekking, dan geldt de verklaring niet als u als opdrachtgever zich daarvan bewust moet zijn. U moet dan loonheffing inhouden en premies werknemersverzekeringen afdragen. Of iemand freelancer is, ligt nogal complex. Uw accountant kan voor u nagaan of u te maken heeft met een werknemer of met een freelancer.

Accountant

Een boekhouder/controller wordt door niemand gecontroleerd, dus is het maar afwachten, bijvoorbeeld ingeval van belastingcontrole of faillissement, of de financiën in orde zijn ........ met alle gevolgen van dien .... ook al geeft hij/zij een samenstellingsverklaring af.

Een accountant moet voldoen aan de kwaliteitseisen vanuit de beroepsorganisatie! Wij zijn aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties: NBA en het Register Belastingadviseurs. Wij zijn daardoor niet alleen op de hoogte van de laatste regels, maar ook gehouden aan strenge kwaliteitseisen. Daarnaast kunnen wij accountantsverklaringen afgeven bij bijvoorbeeld subsidies. Een goede accountant verdient zichzelf uiteindelijk terug. Uw keuze naar de meeste kwalitatieve zekerheid lijkt me vrij duidelijk!

‘Investeren’ is het aanschaffen van bedrijfsmiddelen die meerdere jaren in de onderneming gebruikt worden. Bedrijfsmiddelen kunnen ook binnen uw eigen onderneming vervaardigd worden. De belastingwetgeving verstaat onder een investering een aanschaf of voortbrenging die tenminste € 450,- bedraagt.

 

Investeringen beïnvloeden uw winst niet rechtstreeks. De waarde van gekochte bedrijfsmiddelen wordt gedurende de verwachte levensduur ten laste van de winst gebracht door middel van afschrijvingen. Deze afschrijvingen berekent u door de aanschafwaarde te verminderen met de eventuele restwaarde. De levensduur bepaalt u aan de hand van het verwachte nuttig gebruik ten behoeve van de onderneming. In de praktijk hanteert men meestal standaardtermijnen voor bepaalde typen bedrijfsmiddelen. Zo worden gebouwen doorgaans in 25 tot 30 jaar afgeschreven en machines in vijf jaar.

 

De belastingwetgeving geeft alternatieven voor de afschrijvingsduur. In bepaalde situaties mag u willekeurig afschrijven. Ook komt u bij sommige investeringen in aanmerking voor een extra aftrek in de winstaangifte.

 

De AA-Accountant kent de regelgeving en kan bovendien de economische haalbaarheid van de aanschaf beoordelen. Bespreek daarom vóór de aanschaf uw investeringsplannen met uw AA-Accountant.

 

Ja. Niet alleen omdat de wet dat in sommige gevallen voorschrijft, zoals bij rechtspersonen, maar ook omdat het nuttig is. Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. Zij bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting. Op de balans worden meestal aan de activazijde (links) de bedrijfsbezittingen weergegeven. Aan de passivazijde (rechts) worden meestal de schulden en het eigen vermogen opgenomen. Uit de balans leest u dus hoe uw bedrijf er qua bezittingen en schulden voorstaat. De winst-en-verliesrekening is een weergave van de omzet van het afgelopen (boek)jaar en de kosten die daarvoor zijn gemaakt. Het saldo van omzet en kosten kan positief zijn (winst) of negatief (verlies). De jaarrekening geeft dus inzicht in hoe uw onderneming het afgelopen jaar heeft gedraaid.

 

Uit de gegevens in de jaarrekening kunnen de zogenoemde ‘kengetallen’ worden afgeleid. Deze verhoudingscijfers maken een vergelijking mogelijk met voorafgaande jaren en met uw branchegenoten. Hoe goed of slecht doet u het ten opzichte van eerdere jaren en vergeleken met collega’s in dezelfde bedrijfstak? De informatie kunt u meewegen bij het nemen van (strategische) beslissingen voor de toekomst van uw onderneming.